Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö


Rekisterinpitäjä

Haagan Jalkaterapia Y-tunnus:

Kuparitie 14-16 E, 00440 Helsinki.

info@haaganjalkaterapia.fi

Potilasrekisteri on yhteiskäytössä Haagan Jalkaterapiassa työskentelevien itsenäisten ammatinharjoittajien kesken, jotka ovat terveydenhuollon ammattilaisia.

Yhteyshenkilö

Anette Mäki

Haagan Jalkaterapia

info@haaganjalkaterapia.fi / 040 161 4554

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperusteet

Terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen tarjoaminen ja tarpeen arviointi.

Asiakkaan tutkiminen, hoidon suunnittelu, toteutus sekä seuranta.

Ajanvarauksen hallinta.

Markkinointi- ja/tai viestintätarkoituksiin perustuen asiakkaan antamaan suostumukseen.

Asiakkuuden hoito mm. muistuttaminen ajanvarauksesta.

Asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen sekä tarjonnan kohdentaminen.

Tuotteiden ja palvelujen markkinointi.

Palautteen kerääminen.

Oman toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, hallintaan, seurantaan ja raportointiin.

Palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien käsittelyyn.

Asiakaspalautteiden käsitteleminen.

Potilaslain mukaisten muistutusten tai kanteluiden käsittely.

Muiden virallisten selvityspyyntöjen käsitteleminen.

Vaaratapahtumailmoitusten käsittely.

Laskutusta ja perintää varten perustuen asiakkaan ja Haagan Jalkaterapian väliseen sopimukseen.

Väärinkäytösten todentaminen.

Henkilötietojan käsittelyn oikeusperusteet:

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 4 luku.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009).

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artiklan 1.c) kohta ja 9 artiklan 2.h) kohta terveystietojen käsittely.

Tietosuojalaki (1050/2018) 29§ (henkilötunnuksen käsittely)

Potilaslain mukaan Haagan Jalkaterapialla on lakisääteinen velvollisuus potilasasiakirjojen laatimiseen: Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedost. Potilasasiakirjojen laatimisesta ja käyttötarkoituksen perusteella määräytyvistä säilytysajoista säädetään tarkemmin sosiaali-ja terveysministeriön asetuksella.

Käsiteltävät henkilötiedot

Perustiedot

Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, alaikäisen potilaan huoltajat.

Terveystiedot.

Potilaan toimittamat terveys- ja omahoitotiedot.

Kuvantamis- ja muut tutkimustiedot.

Ajanvaraustiedot

Asiakas, päivä, ajankohta, paikka ja kenelle aika on varattu sekä ajanvaraaja ja varaamispäivä.

Ajanvaraushistoria.

Laskutustiedot

Hoitoa ja tutkimuksia koskevat laskutustiedot.

Hoitoon liittyvät maksajatiedot.

Palautteiden,virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien tiedot

Palaute tai selvityspyyntö ja niihin annetut vastaukset.

Palautteen antajan ilmoittamat yhtesytiedot.

Vaaratapatuman kuvaus ja henkilölle itselleen annettu selvitys.

Tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään. Mikäli asiakas on alaikäinen tietoja voidaan kerätä myös huoltajalta.

Tietojen säilytys

Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä. Potilasasiakirjojen säilytyaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta tai jos siitä ei ole tietoa, niin 120 vuottia potilaan syntymästä. Säilytysajan umpeuduttua tiedot hävitetään asianmukaisesti.

Tietoturvaloukkaukset

Mahdollisten tietoturvaloukkausten osalta yritys on velvollinen ilmoittamaan asiasta viranomaiselle 72 tunnin kuluessa siitä, kun rekisterinpitäjä on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta. Tietoturvaloukkausesta ilmoitetaan myös loukatuille henkilöille.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä ja tutustua itseään koskeviin tietoihin.

Oikeus tietojen oikaisemiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten ja puuttellisten tietojen oikaisua.

Oikeus tietojen poistamiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistoa. Poistopyyntöjä toteutetaan lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa. Tervydentilaa koskevien tietojen osalta Haagan Jalkaterapian toimijoilla on lakisääteinen velvoite säilyttää tietoja potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, mikä rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkaansapitävyyden. Tällöin henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan selvityksen ajaksi.